Istraživanja na teritoriji Regionalnog parka prirode „Komovi“

Dinarolacerta montenegrina

Tokom jula meseca 2016. godine sprovedena su istraživanja na planinama novoustanovljenog  Regionalnog parka prirode “Komovi” kao i njegove neposredne okoline u cilju utvrđivanja distribucije i populacionih karakteristika prokletijskog guštera. Zabležena su dva nova nalazišta Dinarolacerta montenegrina, a primenom ranije utvrđenih metoda prikupljeni su podaci za utvrđivanje brojnosti, parametara aktivnosti i karakteristika staništa ove vrste. Na žalost, na mnogim mestima registrovani su i faktori koji mogu negativno uticati na ovu endemičnu vrstu: neopropisno odlaganje smeća od strane lokalnog stanovništva, odnošenje kamenja sa staništa prokletijskog guštera radi ograđivanja poseda i njiva, kao i široki pojasevi munikinih šuma uništenih u požarima, koji su, po kazivanju meštana, najčešće namerno izazvani od strane sakupljača pečuraka.

fieldwork1

Terenska istraživanja prokletijskog guštera

fieldwork2

Terenska istraživanja prokletijskog guštera

fieldwork3

Terenska istraživanja na Komovima

habitat

Stanište prokletijskog guštera

Kom Vasojevicki

Vasojevićki Kom

Medjukomlje

Međukomlje

 

Dinarolacerta montenegrina

Dinarolacerta montenegrina

mon2

Dinarolacerta montenegrina

waste

Odlaganje smeća na staništu prokletijskog guštera

fencing

Uklanjanje manjih stena i kamenja sa staništa prokletijskog guštera za potrebe ograđivanja

fire

Širok pojas munikine šume uništene u požaru