Ciljevi projekta

Procena veličine i gustine populacija i odnosa polova u populacijama mosorskog guštera na planinama Prekornici i Lovćenu, kao i prokletijskog guštera na planini Đebezi.
Istraživanje distribucije dinarskih guštera na datim planinama i okolini.
Prikupljanje kvantitativnih podataka o izboru staništa i topografskim faktorima koji uslovljavaju granice areala mosorskog i prokletijskog guštera.
Registrovanje faktora ugrožavanja na istraživanim lokalitetima.
Publikovanje rezultata istraživanja u nacionalnim i međunarodnim časopisima.
Održavanje predavanja posvećena dinarskim gušterima i njihovoj zaštiti na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici – Odsek za Biologiju, kao i u lokalnim školama.
Organizovanje okruglog stola sa predstavnicima organa uprave iz oblasti zaštite životne sredine sa ciljem njihovog upoznavanja sa projektom i izgrađivanja partnerstva za dalje inicijative u pogledu zaštite ovih vrsta i njihovih staništa.
Uspostavljanje saradnje sa nevladinim organizacijama iz okruženja u cilju razvoja strategija zašitite i očuvanja mosorskog guštera u celom arealu.
Podizanje nivoa svesti javnosti o postojanju i potrebama zaštite dinarskih guštera i njihovih staništa putem internet prezentacije, štampe, radio i TV intervjua i podele promotivnog materijala (postera, brošura, majici).