Polazne osnove projekta

Dinarski gušteri - mosorski gušter (Dinarolacerta mosorensis) i prokletijski gušter (D. montenegrina) su reliktne i endemične vrste dinarskih planina zapadnog dela Balkanskog poluostrva, uključujući i Crnu Goru (Ljubisavljević i sar., 2007a). Mosorski gušter je na osnovu IUCN (International Union for Conservation of Nature) kriterijuma proglašen ranjivom vrstom (VU) usled izuzetno fragmentisanog areala, ograničene distribucije, narušavanja kvaliteta i veličine staništa (Crnobrnja-Isailović i sar., 2009). U Crnoj Gori nalazi se na listi zaštićenih životinjskih vrsta (Službeni glasnik 76/06).
Prokletijski gušter je status vrste dobio 2007 godine (Ljubisavljević i sar., 2007a). Ranije se smatralo da predstavlja izdvojenu populaciju mosorskog guštera na istočnoj granici areala, ali je na osnovu genetičkih i morfoloških osobenosti utvrđeno da se radi o posebnoj vrsti. Iako su populacije mosorskog guštera sa teritorije Crne Gore u poslednje vreme bile predmet više studija koje su se bavile istraživanjem životnog ciklusa, morfološke i genetičke varijabilnosti (Ljubisavljević i sar., 2007a; Ljubisavljević i sar., 2007b; Polović i Ljubisavljević, 2007; Ljubisavljević i sar., 2008; Ljubisavljević i sar., 2010; Tomašević-Kolarov i sar., 2010), analize populacionih parametara, odabira staništa i konkretnih faktora ugrožavanja ove vrste su izostale.
Sa druge strane, prokletijski gušter je gotovo neistražena vrsta. Ovi podaci su neophodni za uspostavljanje programa praćenja (monitoring) i planiranja budućih mera u cilju zaštite i očuvanja dinasrkih guštera i njihovih staništa, uzevši u obzir da se usko specijalizovane, planinske vrste sa ograničenom mogućnošću kolonizacije novih staništa smatraju izuzetno osetljivim na globalne klimatske promene.
Takođe, od bitnog značaja je i upoznavanje javnosti sa postojanjem ovih endemičnih vrsta, njihovim značajem za biodiverzitet Crne Gore i neophodnosti zaštite i očuvanja njihovih staništa, s obzirom na ograničeno znanje i generalni ignorantski odnos kada su gmizavci u pitanju.